.::NICOTINE FINGERS::.

انگشتان نیکوتینی

Saturday, September 16, 2006

یک بار ،با مردی آشنا شدم که ادعا میکرد یک شب میتونه از پس هفت تا زن بر بیاد ،حسابی هم بر بیاد ،البته به شرطی که همه زن ها با هم فرق داشته باشند
مردک گفت :منظورم اینه که حسابی با هم فرق داشته باشن !

خدایا،خداوندا ،مردم به چه چیزهایی دل خوش می کنند !
خدایا،خداوندا ،مردم به چه دنیایی دل خوش می کنند !


شب مادر...