.::NICOTINE FINGERS::.

انگشتان نیکوتینی

Saturday, October 14, 2006

دنیا مزه سیگار ناشتا دارد
مرگ پیش از همه چیز تنهایی‌اش را برایم فرستاده
حسرت می‌برم به آنان که حتی نمی‌دانند دارند پیر می‌شوند
بس که سرشان گرم کارشان است