.::NICOTINE FINGERS::.

انگشتان نیکوتینی

Wednesday, November 15, 2006

چاقویی برداشتند
زخمی زدند
و رفتند......

و هر بار که خواستند سیبی برایمان پوست بکنند
تنها به جای زخممان نگاه کردیم

پ.ن: نه ، زخم ما کهنه تر از این حرف هاست