.::NICOTINE FINGERS::.

انگشتان نیکوتینی

Saturday, December 23, 2006

ته چاه پوچی ، رینگی هست که استیصال می خوانندش ...بعد از 9 راند ،وقتی صورتت به زمین چسبید،ندایی می شنوی :
...وا نده پسر ، هستن چیزایی که هنوز ارزش جنگیدن داشته باشن