.::NICOTINE FINGERS::.

انگشتان نیکوتینی

Wednesday, April 18, 2007

بر ماست که اجابت کنیم ،دعوتشان را... که سایه ای هستند بر سر ما

آرزوهای من (امیدوارم بازی بعدی که سرمون در میارن آرزوهایی باشه که برای بقیه داریم ):

1: نیستند تو زندگیم چیزای زیادی که تعلقی داشته باشم بهشون ،حسرتی هم ندارم نسبت به نداشته هام...پس آرزوی داشتن ندارم ،اولین ،بزرگترین و در واقع تنها آرزوی واقعیم اینه که تنها چیزی ،کسی ، که دارم رو ،داشته باشم

بقیه ،برای خالی نموندن عریضه :

2:پرواز...بی وسیله.برای اینکه تصویر بهتری داشته باشید ،سوپرمن
3:دنیای بی مرز..و امن ، که بتونم بقیه عمرم رو به بی ترس صبح فردا به سفر تو جاده هاش بگذرونم. با بک پک...هیچ هایک کنان
4: فرصتی قبل از مرگ ، تا چیزایی رو که میخوام بخونم ،بدونم ،بشنوم یا ببینم بخونم،بدونم،بشنوم و ببینم


5:مرگ ،قبل از پیری (این یکی بیشتر to do و برنامه آینده است تا آرزو )