.::NICOTINE FINGERS::.

انگشتان نیکوتینی

Saturday, November 29, 2008

از خانواده های داغ دار عزیز درخواست می شود جهت جلوگیری از هر گونه اشتباه ،قبل از شتسشو و اقامه ی نماز متوفی خود را به دقت بررسی و شناسایی نمایند.
با تشکر ، روابط عمومی بهشت زهرابه جون خودم